فرم ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه های اجرایی شهرستان های استان البرز

اطلاعات دستگاه
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا بدون http و www وارد نمایید(مثال:alborz.ict.gov.ir)
*
خدمات
*
*
*
*
*
*
زیرساخت
*
*
*
*
پرتال
امنیت


* = ضروری