کارکنان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز-امور اداری، مالی و پشتیبانی

مجید مختاری   

فرزاد فرشته حکمت  

محمود آقائی پور  

محمد اسکندری