بخشنامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی       دریافت

 

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک        دریافت