اولین جلسه کارگروه دولت الکترونیکی شهرستان ساوجبلاغ

جهت دریافت مصوبات جلسه کلیک کنید
صورتجسه1

دومین جلسه کارگروه دولت الکترونیکی شهرستان ساوجبلاغ

جهت دریافت مصوبات جلسه کلیک کنید

صورتجسه2