دریافت دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران

جهت دریافت دستورالعمل ها

بر روی لینک دریافت کلیک نمایید:

 

 

دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران :         دریافت

 

دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)

در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران:           دریافت 

دریافت فرم های مربوط به طرح الکترونیکی سازی استعلامات بین دستگاهی استان البرز

جهت دریافت نمونه فرم های سامانه استعلامات بین دستگاهی استان البرز

بر روی لینک دریافت کلیک نمایید:

 

فرم شماره 1:    دریافت

فرم شماره 2:    دریافت

فرم شماره 3:    دریافت

فرم شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات-نامه شماره 65/5/106077 مورخ 1394/12/16

جهت دریافت فایل شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کلیک کنید:   دریافت

دستورالعمل استاندارد سازی پورتال های دستگاه های اجرایی-نامه شماره 64/5/67989 مورخ 94/8/20

جهت دریافت فایل دستورالعمل استاندارد سازی پورتال های دستگاه های اجرایی کلیک نمایید:  دریافت

وضعیت اتصال دستگاه های استان به شبکه ملی اطلاعات-نامه شماره 64/5/68175 مورخ 1394/08/20

جهت دریافت فرم وضعیت ارتباطات دستگاه‌های استانی با سازمان مرکزی مربوطه کلیک کنید :    دریافت