پرش به محتوای اصلی

لطفا اطلاعات مربوط به اتصال دستگاه اجرایی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) را مطابق فرم ذیل تکمیل و در انتها بر روی گزینه ثبت اطلاعات کلیک فرمایید. همچنین در صورتی که اتصال آن دستگاه از طریق واحد ستادی برقرار نیست، جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مرکز ملی تبادل اطلاعات و نحوه برقراری اتصال مستقیم به آن (بر بستر شبکه نورونتا یا MPLS) به آدرس iran.gov.ir/gsb مراجعه نمایید.

ثبت اطلاعات اتصال دستگاه‌های اجرایی استان به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB)

ثبت اطلاعات اتصال دستگاه‌های اجرایی استان به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB)

مشخصات
*
*
*
*
*
*
*
لطفا عنوان خدمت و دستگاه‌های مرتبط با آن را مطابق فرمت بالا وارد نمایید. در صورتی که خدمت، از طریق بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌شود، پس از درج عنوان، عبارت (GSB) نیز اضافه گردد. همچنین در ورود اطلاعات، ترتیب اولویت را رعایت فرمایید به نحوی که با اهمیت‌ترین خدمت از نظر آن دستگاه، در ابتدای فهرست قرار گیرد.
لطفا ترتیب اولویت را رعایت فرمایید به نحوی که با اهمیت‌ترین خدمت از نظر آن دستگاه، در ابتدای فهرست قرار گیرد.